โลโก้เว็บไซต์ 18 ม.ค.64: บุคลากรรับ รางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

18 ม.ค.64: บุคลากรรับ รางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มกราคม 2564 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2563
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ ที่ได้รับ รางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ด้านกิจกรรม /จิตอาสา /ทำนุบำรงศิลปวัฒธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา