โลโก้เว็บไซต์ 6 มี.ค.64: สถช. ร่วมกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

6 มี.ค.64: สถช. ร่วมกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15
วันที่ 6 มีนาคม 2564 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผศ.นทีชัย ผัสดี อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ (ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา