โลโก้เว็บไซต์ 28 มี.ค.64 : สถช.ร่วมจัดบูธนิทรรศการสถาบันฯ(สถช.) พิธีเปิดโครงการ Koyori Project 2021  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

28 มี.ค.64 : สถช.ร่วมจัดบูธนิทรรศการสถาบันฯ(สถช.) พิธีเปิดโครงการ Koyori Project 2021

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช.ร่วมจัดบูธนิทรรศการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในพิธีเปิดโครงการ Koyori Project 2021
  วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะให้เกียรติเยี่ยมชม บูธนิทรรศการแสดงศักยภาพการดำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา