โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมจัดบูธนิทรรศการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในพิธีเปิดโครงการ Koyori Project 2021  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมจัดบูธนิทรรศการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในพิธีเปิดโครงการ Koyori Project 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะให้เกียรติเยี่ยมชม บูธนิทรรศการแสดงศักยภาพการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของสถาบันฯ (สถช.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับและนำชม หลังพิธีเปิด “การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal" (Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop) (Koyori Project 2021) 8 จังหวัด ภาคเหนือ  (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่ 

 

บูธนิทรรศการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทางสถาบันฯ (สถช.) ได้ก่อตั้งขึ้นให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ นอกจากนั้นนังมีโครงการเด่นของสถาบันฯ (สถช.) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ งานสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 (COVID-19) ระยะที่ 2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

 

ภาพ ผศ.นทีชัย ผัสดี, ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

URL Link ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> มทร.ล้านนา จับมือ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เปิดงาน Koyori Project 2021 ดึงผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมนักศึกษา เพิ่มมูลค่าสินค้าสู่มาตรฐานสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา