โลโก้เว็บไซต์ 22 เมย 64: สถช.ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

22 เมย 64: สถช.ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาสถช.ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2564
วันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ และ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เป็นตัวแทนบุค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา