โลโก้เว็บไซต์ 4 ม.ย.64: มทร.ล้านนา เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

4 ม.ย.64: มทร.ล้านนา เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา