โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 มิถุนายน 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพื่ออนาคต สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน และกิจกรรมประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)  โดยมีนายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและสรุปรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO เป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม (Quadrant D) ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรมและ เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันนี้ เป็นกลุ่มผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 22 ผลิตภัณฑ์ จาก 22 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 22 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้อง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกู่แดง หมู่ 7 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดระดับประเทศต่อไป


ข่าว / ภาพ   ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา