โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 กิจกรรม

การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 12/2567
ศุกร์ 3 มกราคม 2568 - ศุกร์ 3 มกราคม 2568

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
>> อ่านต่อ


การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 11/2567
ศุกร์ 6 ธันวาคม 2567 - ศุกร์ 6 ธันวาคม 2567

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
>> อ่านต่อ


การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 10/2567
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2567 - ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2567

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
>> อ่านต่อ


การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 9/2567
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2567 - ศุกร์ 4 ตุลาคม 2567

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
>> อ่านต่อ


การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 8/2567
ศุกร์ 6 กันยายน 2567 - ศุกร์ 6 กันยายน 2567

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
>> อ่านต่อ


การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 7/2567
ศุกร์ 2 สิงหาคม 2567 - ศุกร์ 2 สิงหาคม 2567

สถานที่ : ในรูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
>> อ่านต่อ


การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 6/2567 และ Retreat ครั้งที่ 1
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 - ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : โรงแรมราชพฤกษ์ลานา บูทีค จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Retreat) ครั้งที่ 1 เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูป 3 สถาบัน ในส่วนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางลดความเหลื่อมล้ำและขจัดปัญหาความยากจน และการประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 6/2567 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ลานา บูทีค จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


พิธีหล่อเทียนและมอบเทียนพรรษา ประจำปี 2567
พุธ 3 กรกฎาคม 2567 - พุธ 3 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567
อังคาร 11 มิถุนายน 2567 - ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams   หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ดังนี้ CoP 1 ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล >> อ่านต่อ


การประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ครั้งที่ 5/2567
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567 - ศุกร์ 7 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ในOnsite ห้องประชุม S1-202 ห้องประชุมวิทยาลัยฯ ใหญ่ ( R00298 )  และ รูปแบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
    Onsite ห้องประชุม S1-202 ห้องประชุมวิทยาลัยฯ ใหญ่ ( R00298 )  online ห้องประชุมสถาบันฯ (สถช.) เข้าร่วมห้อง Microsoft Teams ด้วยรหัส: uxg7ptn ลิงค์ห้องประชุมสถาบันฯ (สถช.) ครั้งที่ 5/2567 [ >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 84


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา