โลโก้เว็บไซต์ 10 ธ.ค.65: สถช. ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธี ทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

10 ธ.ค.65: สถช. ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธี ทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2565 วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชียงใหม่
  วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา