โลโก้เว็บไซต์ 17 ม.ค. 2560: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

17 ม.ค. 2560: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันอังคารดีที่ 17 มกราคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา