โลโก้เว็บไซต์ 14 ก.พ. 2560: สนภ.3 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (ภาคเหนือ) เยี่ยม มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

14 ก.พ. 2560: สนภ.3 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (ภาคเหนือ) เยี่ยม มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนาสนภ.3 หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (ภาคเหนือ) เยี่ยมชม ศักยภาพผลงานบริการวิชาการเพื่อการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากมทร.ล้านนา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา