โลโก้เว็บไซต์ 20-24 ก.พ. 2560: ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

20-24 ก.พ. 2560: ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา