โลโก้เว็บไซต์ 21-24 ก.พ.60: ลงพื้นที่ประชาคมภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

21-24 ก.พ.60: ลงพื้นที่ประชาคมภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงพื้นที่ประชาคมภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ กรณีศึกษา เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่
ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา