โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ประชาคมภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ กรณีศึกษา เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ประชาคมภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ กรณีศึกษา เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1292 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ประชาคม ระดมสมอง ปัญหาในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ กรณีศึกษา เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย ทุนวิจัย และงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่สามารถขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ในเขตภาคเหนือ และเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentoring) ที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ณ พื้นที่ต่อไปนี้

  1. ชุมชนอำเภอพาน อำเภอพาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  2. ชุมชนแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  3. ชุมชนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


หลังจากนั้น ทางคณะทำงานได้สรุปกิจกรรมการลงพื้นที่ ทั้ง 3 แห่งเพื่อนำเสนอในการประชุมสรุปกรอบการวิจัยจากการระดมความคิดเห็นในพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ข่าว: ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์, สกลวัฒน์  เศวตรัตนกุล, หนึ่งฤทัย แสงใส

ภาพ: ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์, เกรียงไกร ธารพรศรี, พิศาลหล้าใจ, สกลวัฒน์  เศวตรัตนกุล, หนึ่งฤทัย แสงใส, วิษณุลักษณ์ คำยอง, เสงี่ยม คืนดี

เรียบเรียง: รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา