โลโก้เว็บไซต์ 12 มี.ค. 2560: ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดประชุมเปิดเวทีสาธารณะ บ้านกองกาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

12 มี.ค. 2560: ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดประชุมเปิดเวทีสาธารณะ บ้านกองกาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาบุคลกร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดประชุมเปิดเวทีสาธารณะ บ้านกองกาน ภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรฯ เมืองแม่แจ่ม (การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม)
เมื่อวันที่ ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักบริหารเครือข่าย กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา