โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมปฐมนิเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนากิจกรรมปฐมนิเทศ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่(...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา