โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมปฐมนิเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤษภาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 968 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่(กศน.จังหวัดเชียงใหม่)ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ "ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (ครู อสวท.) รุ่น 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่(กศน.จังหวัดเชียงใหม่)โดยมีท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และท่านผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ในการจัดตั้ง ครู อสวท.นี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับรากหญ้าและในพื้นที่ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.และครู ศศช.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อนำเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การ จัดการเรียนการสอนแบบ Stem+C

ภาพ/ข่าว : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา