โลโก้เว็บไซต์ สถช.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลาบพื้นเมือง ในโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลาบพื้นเมือง ในโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากร สถาบันถ่านทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง: วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง: วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมอันนำไปสู่การให้อภัย สร้างกำลังใจให้กับบุคลากร ดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งวัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ช่วงเช้า -พิธีดำหัวและสักการะสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย
ช่วงบ่าย -กิจกรรมประกวดลาบพื้นเมือง กิจกรรมประกวดส้มตำลีลา รวมถึงกิจกรรมดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้ลานนา และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา

"ทีม ซะป๊ะ สเปซ" สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมประกวดลาบพื้นเมือง และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้วัฒนธรรมการปรุงลาบเมือง และสร้างความสามัคคีในองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ ลานพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, หนึ่งฤทัย แสงใส
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา