โลโก้เว็บไซต์ สถช.หารือร่วมคณะศิลปกรรมฯ ออกแบบฉลากน้ำดื่มใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.หารือร่วมคณะศิลปกรรมฯ ออกแบบฉลากน้ำดื่มใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานคณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมถึงการจัดทำแบบสำรวจผู้บริโภคที่มีต่อฉลากน้ำดื่ม เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบฉลากน้ำดื่มใหม่โดยความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

ข่าว/ภาพ ดร.สุรีวรรณ ราชสม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา