โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าสำนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 22 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายภฤศพงศ์   เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และรองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้ง 3 ท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา