โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เปิดรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ธันวาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 31178 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (1,400 อัตรา)   

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครบุคคลโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา   

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป
  1. เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
  2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ภาครัฐให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว
  3. สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานตามลักษณะงานและตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

 

2. คุณสมบัติเฉพาะ
  1. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี  (จำนวน 700 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
  2. ประชาชน (จำนวน 350 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน) อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามประกาศพื้นที่รับสมัคร หรือใกล้เคียง ภายในจังหวัดเดียวกัน
  3. กลุ่มนักศึกษา (จำนวน 350 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

 

พื้นที่จ้างงานในจังหวัด ต่อไปนี้

เชียงใหม่ / เชียงราย / น่าน / ลำปาง / พิษณุโลก / ตาก / ลำพูน / สุโขทัย / กำแพงเพชร / แม่ฮ่องสอน / แพร่

 

ระยะเวลาสมัคร

สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2563

 

การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศที่เว็บไซต์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/  (วันที่ 25 ธันวาคม 2563)

 

ผู้สนใจสามารถ

ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่

ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์ สแกน QR code ติดตามข่าวสารข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่ม และ กรอกใบสมัครออนไลน์

URL Link : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ URL Link : https://facebook.com/RMUTLOTOU/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร : 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา