โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 757 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อรับมอบภารกิจให้สนับสนุนการดำเนินการโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ ไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

ทื้งนี้ ทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) รับผิดชอบ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอนและจังหวัดพะเยา ได้การกำหนดการลงพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2564 เพื่อประชุมหารือรวมทั้งรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป 

ข่าว/ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนารภรณ์ สารภี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา