โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 1. การจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2. การพัฒนาระบบการให้น้ำพืชสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ กรณีศึกษา บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของผลผลิตสับปะรดในตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
 4. การจัดทำบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 5. การใช้ประโยชน์จากเศษกระจกในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
 6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ และการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกิจการกลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ 
 7. กระบวนการทางสังคมศาสตร์: บทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาต้นแบบเยาวชน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 8. การพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบ IoT แบบไฮโดรกริด เพื่อฟื้นฟูนิเวศป่าชุมชน

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/pre_book.php?id_book=12

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

Ookbee : JSES ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2564)

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

PubHTML5 : https://online.pubhtml5.com/wfhu/rbbx/

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา