โลโก้เว็บไซต์ ความรู้วิชาการสู่รูปธรรมของการบริการชุมชน ประสบการณ์จากพื้นที่ ชุดบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ความรู้วิชาการสู่รูปธรรมของการบริการชุมชน ประสบการณ์จากพื้นที่ ชุดบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 สิงหาคม 2557 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 531 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ความรู้วิชาการสู่รูปธรรมของการบริการชุมชน ประสบการณ์จากพื้นที่...ชุดบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2557
จำนวน 74 หน้า
ISBN 978-974-625-644-5

 

เกี่ยวกับหนังสือ

ถอดบทเรียนองค์ความรู้งานบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 12 โครงการ แยกออกเป็น 3 กลุ่มประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการชุมชนและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารเศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งตนเอง.. และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้

 

กลุ่มประเด็น : การบริหารจัดการชุมชนและเทคโนโลยีท้องถิ่น

 1. สู่เกษตรปลอดภัยที่ปลายทาง โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัย แบบครบวงจรชุมชนบ้านห้วงกระได จังหวัดพิษณุโลก...
 2. ขยะ-ขยับ-ขยาย โครงการ : การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน เขตพื้นที่เชียงราย
 3. อนาคตใหญ่ๆ ในพุทราผลเล็ก โครงการ : การยกระดับการจัดการองค์ความรู้ระบบการผลิตพุทราเศรษฐี เพื่อเป็นแนวทางของการบริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อําเภอลอง จังหวัดแพร่..
 4. ความสําคัญของ “ขา” โครงการ : การสร้างเตาอบพืชผลทางการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ บ้านทีวะเบยทะ จังหวัดตาก.......

 

กลุ่มประเด็น : การบริหารเศรษฐกิจชุมชนและการพึ่งตนเอง..

 1. ความยั่งยืนในกํามือ โครงการการสร้างชุมชนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่นอย่างยั่งยืน
 2. กุญแจ 2 ดอกสู่การพึ่งตนเอง โครงการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านห้วยลอย ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน......
 3. พลังงานสู่อนาคต โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านท่าทองแดง และบ้านวังเย็น ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 4. เรื่องเล่าบนเส้นทางสายวัฒนธรรม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ม่อนเขาแก้ว ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
 5. บทเรียนจากลําน้ํา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พออยู่ พอกิน” บ้านริมวาง ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่......
 6. เพื่ออนาคตของผู้พิการ โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้พิการวอแก้วแบบมีส่วนร่วม....

 

กลุ่มประเด็น : การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 1. ชีวิตใหม่จากต้นทุนเดิม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านปง-ห้วยลาน ตําบลออนใต้ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่...
 2. ถนนสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านหนองหล่ายสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตร
   

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา