โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา มอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กันยายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี มทร.ล้านนา ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) และตัดสินผลเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.​2564 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้แบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. บทความดีเด่น 2. ประเภท Popular Vote ประเภทละ 3 ด้านคือ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 2. ด้านการวิจัย 3. ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

จากผลการตัดสินของคณะกรรมการ มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งหมด 6 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทน รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ประเภทบทความดีเด่น ประเภท Popular Vote ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รางวัล และใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมส่งผลงานตามเงื่อนไข จำนวน 21 รายชื่อ เพื่อกำลังใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยถ่ายทอดสดจากห้องคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ จากข้อจำกัดด้านมาตรการป้องกันโควิด 19 แต่ก็นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน พร้อมที่จะพัฒนางานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

 

ภาพ เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม ,เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, อารีรัตน์ พิมพ์นวน, รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา