โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดประชุมความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในส่วนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และ และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวนำเข้าสู่การหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการและด้านอื่นๆ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในระยะต่อไป (ปี พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกับ ดร.อัญชัญ ชมภูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนงานด้านเกษตรกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง  หรือ 3E for A (Engineering Energy and Environment for Agriculture)  ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ในประเด็นการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผลลัพธ์ต่อผู้เรียน  เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - On)  ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม มีปณิธานมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 

 

การประชุมหารือในครั้งนี้ คณะทำงานจะได้ร่วมกันวางแผนกรอบความร่วมมือทางวิชาการในระยะต่อไป ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการวิจัย  2) ด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร  4) ด้านความร่วมมือการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 5) ด้านความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก  6) ด้านการจัดทำกรอบแผนงานและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  และ 7) ด้านการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือ  ทั้งนี้เป็นการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์

 

ทั้งนี้ภายในงาน นอกจากจะมีเวทีการประชุมหารือความร่วมมือแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานวิชาการจากความร่วมมือ 21 ปี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับมูลนิธิโครงการหลวง ของ 4 คณะ 1 วิทยาลัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3EforA วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อระบบเกษตร (Energy Engineering and Environment for Agricultural Systems) อีกด้วย

 

พร้อมกันนี้ ทางสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้จัดทำ วิดีทัศน์ ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และ ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ดังนี้

 

[[ หรือ คลิกที่นี่ ]]

ความยาว 2:56 นาที
ภาพ : นายชยกร โชติกุล
เสียง : นางสาวอภิญญา ไชยวงค์
กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

ข่าว กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาพ วีรวิทย์ ณ วรรณมา, ชยกร โสตถิกุล, วรรธพงศ์ เทียนนิมิตร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา