โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือกรมการข้าว ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา หารือกรมการข้าว ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤษภาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1843 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นายนริศ กำแพงแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สถาบันเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายโดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกรมการข้าวภาคเหนือ และ นายพัชร พูลเจริญภักดี นายกเครือข่ายเกษตรกรชาวนาเพื่อการท่องเที่ยวพานิชย์และอุตสาหกรรมแห่งชาติ เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานของกรมการข้าว ในมิติต่าง ๆ ที่จะเป็นไปได้ เช่น การวางแผนการดำเนินในสามระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ำหารือในแนวทางการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ระยะกลางน้ำ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆในกระบวนการการผลิตและระยะปลายน้ำในแนวทางการแปรรูปการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นหรือการสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าสูงและมีเทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำมาใข้ในกระบวนการผลิตด้วย

          ในการประชุมครั้งนี้ ยังมีการประชุมหารือการเตรียมพร้อมในการถวายงานและการจัดนิทรรศการในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขาวหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา