โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 8739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ขอเชิญบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ตาม QR Code นี้

 

     ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างเพื่อการปฏิบัติที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดการปฏิบัติที่ดี โดยมีหัวข้อการเสวนาต่างๆดังนี้ (คลิก !! Download รายละเอียดเพิ่มเติม)

  1. “การจัดการเรียนาการสนอแบบออนไลน์ ยุค New Normal” วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  2. “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  3. “การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่  : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา  โทร. 053-266518 ต่อ 1045
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา