โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 4436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ไอบิส 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง Social Engagement นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวรายงานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร ในการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าโครงการและคณะทำงาน รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ จากเขตพื้นที่ คณะ และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จำนวนประมาณ 60 ท่าน การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บรรยายพิเศษเรื่อง การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม สู่การเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์(สายรับใช้สังคม) คนแรกของประเทศไทย และคุณเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ในการถอดบทเรียน และการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ มุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาด้านการถอดองค์ความรู้ การถอดบทเรียน มุ่งเน้นการทำข้อมูลเชิงสังเคราะห์ การนำไปใช้กับการเรียนการสอน และการวิจัย ด้านการจัดทำรายงานผลโครงการ มุ่งเน้นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การรายงานโครงการด้าน output outcome Impact เป็นรูปธรรม วัดได้ และการจัดทำสื่อเผยแพร่สู่สาธารณะและภาคประชาชน โดยเฉพาะทักษะการบริหารโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ หมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม หรือ โครงการบริการวิชาการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการอบรม

1. การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม สู่การเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์(สายรับใช้สังคม) คนแรกของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160912100854_92694.pdf

2. แนวคิด และหลักการในการถอดบทเรียน และการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโดย คุณเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160912111311_14297.pdf

3. การถอดบทเรียน โดย คุณเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160912111452_12157.pdf

ข่าว : หนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ : จักรรินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา