โลโก้เว็บไซต์ สคล. No.7 คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สคล. No.7 คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
โดย พิมลพรรณ เลิศบัวบาน
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2565
จำนวน 28 หน้า

 

ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สาระสังเขป
หนังสือ "คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง" เล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่โครงการหลวง พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปให้เกิดความหลากหลายในการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม สร้างต้นแบบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้านความเชี่ยวชาญและทักษะวิชาชีพ บูรณาการร่วมกับ การเรียน การสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ สู่การปฏิบัติงานจริง (Hands On) ซึ่งการดําเนินงาน แบ่งเป็น 6 กิจกรรมหลัก คือ (1) วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับชุมชน (2) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรทางการแปรรูปให้มีประสิทธิภาพ (3) ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงอาคารผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (4) อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีและกระบวนการแปรรูป (5) ติดตามการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการทดลองตลาด (6) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมาและความสําคัญ ขั้นตอนการดําเนินกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ผลการดําเนินกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา