โลโก้เว็บไซต์ สถช. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  ในฐานะคณะอนุกรรมการเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยโครงการครั้งนี้ได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มีสุข อาจารย์คณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ระบบการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการรับรองมาตรฐานสถานศึกษากับ Accredition Service for International schools, Colleges and Universities (ASIC) และการจัดอับดับ Impact Ranking ของสถาบัน THE และ ASIC" เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวางระบบการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพในการนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามหลักเกณฑ์ของสถาบัน Time Higher Education (THE) เวที Impact Ranking และการรับรองมาตรฐานสถานศึกษากับ Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ ราชสม, งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา