โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1853 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มชุมชน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566 
โดย ธนาคารออมสิน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทากาศเหนืออำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
  โดย นายภฤศพงศ์  เพชรบุล คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
 2. ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)
  โดย ดร.จุราพรรณ พิมูลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พักเดินทาง ตำบลป่าเมี่ยง
  โดย นายเดชาธร พจนพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
   
 4. กลุ่มโอทอปผ้าทอกะเหรี่ยงฮอด  
  โดย ผศ.ชินานาฏ วิทยาประภากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   
 5.  วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปจากปูนา
  โดย นางลมัย ผัสดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
   
 6. วิสาหกิจชุมชนกาแฟแปลงใหญ่ไทยลั๊วะหกบ้านบนขุนน่าน
  โดย ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการเกษตร
   

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา