โลโก้เว็บไซต์ สื่อองค์ความรู้วิดีทัศน์ เรื่อง การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาที่ยั่งยืน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สื่อองค์ความรู้วิดีทัศน์ เรื่อง การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2553 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สื่อองค์ความรู้วิดีทัศน์ ชุด ตามรอยพระราชดำริ เรื่อง การพัฒนาฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา