โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำหนังสือ : รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2084 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 ดำเนินการจัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการต่อไป โดยสามารถเปิด e-book และ ดาวน์โหลด ผ่านช่องทางในการเข้าถึงรายงานที่ 

 

เว็บไซต์หลักของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

 URL: http://nscr.nesdc.go.th/nscr_report/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา