โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2068 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนล้านนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจฐาน "BCG MHESI Innavation Fair for BCG Creative LANNA" จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ซึ่งได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สร้างอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่ายตลอดจนการสร้างโอกาสและช่องทางทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร โดยคลินิกเทคโนโลยี ได้นำโครงการนวัตกรรมผ้าทอไทยลื้อย้อมสีธรรมชาติด้วยต้นห้อม จากชุมชนบ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำเสนอผลงาน ยังได้มีการนำองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนากลุ่มในการพัฒนากระบวนการย้อมห้อม และย้อมสีธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อย้อมห้อมและย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบพัฒนาตราสินค้า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในตลาด และต่อยอดผลิตสินค้าออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้ งานจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษาจังหวัดเชียงใหม่


ภาพ/ข่าว นางสาวอภิญญา ไชยวงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา