โลโก้เว็บไซต์ สถช. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการวางแผนจัดทำข้อเสนอโครงการ แหล่งทุนภายนอก และการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการวางแผนจัดทำข้อเสนอโครงการ แหล่งทุนภายนอก และการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 100 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการวางแผนจัดทำข้อเสนอโครงการ แหล่งทุนภายนอก และการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  และ นายจรินทร์ ทองทวี หัวหน้างานยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับ เป้าหมายและแผนของ มทร.ล้านนา กับแหล่งทุนภายนอกทีส่อดคล้องกับโจทย์การพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้กับบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา