โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำทีมโดยอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure จากผู้เชี่ยวชาญ และบูรณาการความรู้ที่ทันสมัย ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ให้สามารถต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ในอนาคต รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ ที่ขาดน้ำน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในชุมชน สถานที่ราชการ โรงเรียน ฯลฯ ที่ได้รับความเดือนร้อน อย่างเร่งด่วน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

ข้อมูล หนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ ผศ.มนตรี เงาเดช, อ.ศรีธร อุปคำ, หนึ่งฤทัย แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา