โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดล การฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดล การฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1698 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

นางสาวเสงี่ยม คืนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ, นายสิงหล วิชายะ นักวิชาการช่างศิลป์ และนายคเชนทร์ เครือสาร นักวิชาการช่างศิลป์ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรายพื้นที่ (Workshop) แก่เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนพิการและให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายของสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการ "การขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรม ฝึกงานคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"  ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 

โดยในโอกาสนี้ ผู้เข้ากิจกรรมร่วมรับฟังภาพรวมความเป็นมาของโครงการ ฯ เพื่อการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของกองทุน ฯ รวมถึงแผนและแนวทางการบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน  การฝึกงาน พร้อมร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกับ Disability Support Services (DSS CMU) งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับตัวแทนจาก RSC เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านา) ในการช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ ให้เป็นไปตามแนวทาง Universal Design for Learning (UDL) การศึกษาเพื่อคนพิการ ที่สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมในสังคมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนร่วมรับฟังคำแนะนำการดำเนินงานจากประสบการณ์ ที่ผ่านมา ของประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ  การดำเนินงานด้านการฝึกงาน  ตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยใช้ The Six Step KMUTT Model และแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มจธ. รวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดโครงการเพื่อความยั่งยืน  และเพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการนำศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิกภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับการจัดฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการฯ  ภายใต้โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรม - ฝึกงาน คนพิการ มจธ. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในโอกาสต่อไป

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช.
ภาพ เสงี่ยม คืนดี,  FB-โครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
เรียบเรียง เสงี่ยม คืนดี, รัตนาภรณ์ สารภี

 

ภาพข่าวจาก  FB-โครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา