โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ภาคโปสเตอร์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ภาคโปสเตอร์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ภาคโปสเตอร์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10  ภายใต้หัวข้อ  "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"  (Knowledge Management to Learning Organization: KM to LO)  จำนวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย

1.  รูปแบบการจัดการความรู้ คลังความรู้ชุมชน

2.  การจัดการความรู้โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบเป็นเครื่องมือ

3.  การจัดการความรู้เพื่องานบริหารเครือข่าย กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบฯ

ระว่างวันที่ 30 มกราคม  -  2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี


ข่าว: ว่าที่ร้อยตรีรัต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ภาพ: วีรวิทย์ ณ วรรณมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา