โลโก้เว็บไซต์ พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 326 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กรกฎาคม 2565 - 12 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 7 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันที่ 7 มิถุนายน  - 7 กรกฏาคม พ.ศ.2565

ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 • จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับ กิจกรรมหล่อเทียน
 • จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
 • กิจกรรมเขียนชื่อลงบนพิมพ์เทียน และร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
   

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ณ ศาลาธรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การหล่อเทียนพรรษา
 • กิจกรรมเขียนชื่อลงบนพิมพ์เทียน และร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา
 • พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติ

 

รายละเอียดดังนี้

 • 8.30 น.       ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
 • 9.00 น.       กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การหล่อเทียนพรรษา
                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 • 9.10 น.       บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนและอุปกรณ์การผลิตเทียนพรรษา โดยนายสิงหล  วิชายะ นักวิชาการช่างศิลป์ 
 • 9.45 น.       รับประทานอาหารว่าง 
 • 10.00 น.     บรรยาย เรื่อง เทคนิคการหล่อเทียน การทำแม่พิมพ์ ครอบยาง การผสมเทียนให้มีคุณภาพ 
                   โดย นายคเชนทร์  เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ
 • 10.30 น.     กล่าวเปิดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565
                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 • 11.30 น.     ถวายเพลแด่สามเณรและพระสงฆ์ 
                   ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น.     บรรยาย เรื่อง การตกแต่งเทียนพรรษา โดยนายเอกพงษ์ ดวงมาลา นักวิชาการช่างศิลป์
 • 16:00 น.     กล่าวปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 • 13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 1.   คำสั่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 7/2565 สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา