โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหล่อเทียนพรรษามหามงคล
    : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหล่อเทียนพรรษามหามงคล บรรยายถ่ายทอดความรู้ หลักการ ในการหล่อเทียนตามแบบแผน โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายคเชนทร์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ, นายสิงหล วิชายะ และ นายเอกพงษ์ ดวงมาลา นักวิชาการช่างศิลป์ เพื่อให้เกิดความรู้และประโยชน์ต่อผู้ได้รับการอบรม อาทิ คณะสามเณร จากวัดปทุมสราราม (วัดหนองบัวพระเจ้าหลวง) จำนวน 10 รูป ตลอดจนประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรม และเพื่อสืบทอดการหล่อเทียนตามประเพณีต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ
     
  2. พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติฯ
    : ในช่วงสายวันเดียวกัน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้พร้อมใจร่วมกันจัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวนำคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษามหามงคล 

    ซึ่งในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากรจากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมเขียนชื่อลงบนพิมพ์เทียน และร่วมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือเป็นการหล่อหลอมจิตใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนในการทำความดีให้รักในพระพุทธศาสนา และได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการหล่อเทียนอีกด้วย

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, พิษณุ พรมพราย, รัตนาภรณ์ สารภี, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
ภาพเคลื่อนไหว เจษฎา สุภาพรเหมินทร์, วีรวิทย์ ณ วรรณมา
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา