โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 เล่ม ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป 

 

ทั้งนี้ "เทียนพรรษา" ที่นำถวายครั้งนี้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ร่วมกันหล่อขึ้นจากการจัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา 

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา