โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-12 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-07-12

สถช จัดประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัย
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ขยายผล พัฒนาแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 เล่ม ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความเป็นสิริมงคล ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา ปลูกฝังขน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา