โลโก้เว็บไซต์ โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 สิงหาคม 2565 - 23 สิงหาคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด), พิษณุโลก, ตาก, ลำปาง, น่าน เชียงราย)

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาน "ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน" ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง วันที่ 5-23 สิงหาคมพ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่, พิษณุโลก, ตาก, ลำปาง, น่าน, เชียงราย)

 

5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 : กิจกรรมราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาน "ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด))

 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2565:  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยจิตอาสาพิษณุโลกร่วมใจ เทิดไท้พระพันปีหลวง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก)

 

18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - กิจกรรม "สายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง" (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก)

 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - หัตถศิลป์ล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง)

 

22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - เดินตามศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพเกษตรไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน)


 

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 - สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย)

  1.  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 934/2565 สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาน "ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน" ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา