โลโก้เว็บไซต์ รัตนาภรณ์ สารภี | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 ผู้เขียน : รัตนาภรณ์ สารภี

สถช.เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พุธ 8 พฤษภาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดขึ้น ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการเทิดทูนและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายพระพร มหาวิทยาลัยฯ แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ... >> อ่านต่อ


สถช.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลาบพื้นเมือง ในโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากร สถาบันถ่านทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง: วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง: วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา เปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมกิจ... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมจัดบูธนิทรรศการบริการวิชาการ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562 / ข่าวบริการ ข่าวกิจกรรม

สถช. เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดบูธนิทรรศการบริการวิชาการและเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ เขื่อนอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่ว... >> อ่านต่อสถช.ต้อนรับคณะสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 5/2562 วัดถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
พุธ 3 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากรสถาบันสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ พระอาจารย์อุดม ท่านเจ้าอาวาส ตลอดจนคณะสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 5/2562 วัดป่าถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ผ่านจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างประสบการณ์แก่คณะสามเณร ณ บริเวณศาลาธรรม และคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา  ประกอบด้วยกิจกรรมการปั้นดินเผา เซรามิค "การทำกระถางลายก้อนหิน" กิจกรรมสร้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ด้วยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการผลักดันการนำผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากร และนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้จากผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาให้กับชุมชน สถานประกอบการ และงานสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายหรือ  กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 6 จังหว... >> อ่านต่อ


สถช.ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดบทความแนวปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม กลุ่มอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ภาคโปสเตอร์
ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงาน ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีกลุ่มอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ภาคโปสเตอร์ แ... >> อ่านต่อ


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานต้นแบบปฏิบัติด้านบริการวิชาการ ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำโดยอาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริการวิชาการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ร่วมกับคณะบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าว รัชตพงษ์... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 14 ปี
ศุกร์ 18 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 15 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 14 ปี ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างจิตสำนึกที่ดีชของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี ... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา ถวายพานพุ่มดอกไม้วันพ่อขุนรามรามคำแหง ประจำปี 2562
พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ข่าว รัตนารภรณ์ สารภี ภาพ สิรญญา ณ นคร, รัตนาภรณ์ สารภี, ทิน อ่อนนวล >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 77


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา