โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

สถช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดสถาบันฯ (สถช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์นวน บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ที่ได้รับการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1156/2567 ลง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567   ภาพ/เรียบเรียง กลุ่มงานบริหารและการขับเคลื่อนงานสนับสนุน สถช. >> อ่านต่อ


โครงการ "วัฒนธรรมสัมพันธ์สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา"2567
เสาร์ 20 เมษายน 2567

           วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ "วัฒนธรรมสัมพันธ์สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีสะเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ในงานยังมีการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ) การแข่งขันส้มตำลีลา ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรจาก สวก. เข้าร่วม และได้รับรางวัลชนะเลิศส้มตำลีลา และลาบได้รางวัลช... >> อ่านต่อ


ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน2567
พุธ 27 มีนาคม 2567

          วันที่ 26 มีนาคม 2567 ทีมผู้บรืหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชุมร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในการเตรียมความพร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ การผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์จักรพันธ์เพ็ญ จังหวัดเชียงราย ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านพัฒนาองค์กรและสื่อสาร >> อ่านต่อ


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ มทร.ล้านนา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (EIT)
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567

" 1 ความคิดเห็นของท่านมีค่า มีความหมาย" ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ขอความกรุณาสละเวลาสักนิด เพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมิน ITA ประจำปี 2567 
ศุกร์ 22 มีนาคม 2567

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT)  จาก QRcode ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือที่  https://itas.nacc.go.th/go/iit/yu18im   >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับบริการวางแผนเกี่ยวกับการยื่นและคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567

สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ"การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนภาษีเงินได้ การคำนวณและการปฏิบัติเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา " ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ล้านกิจกรรมอาคารบริหารธุรกิจ 3 เพื่อให้บริการคำแนะนำและรับปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2667 แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาในรายวิชาการวางแผนภาษีอากร ได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นภาษี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากร สถช. ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา (ครบรอบ 19 ปี) วันสถาปนา มทร.ล้านนา 18 มกราคม 2567
ศุกร์ 19 มกราคม 2567

  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าเวลา 06.30 – 08.30 น. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ &n... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2567 พร้อมแสดงสัญลักษณ์ และเดินหน้านโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง
พฤหัสบดี 18 มกราคม 2567

   วันที่ 18 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมมอบนโยบาย NO GIFT POLICY 2567 การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ  ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ.ห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2566 ในวาระครบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
พุธ 17 มกราคม 2567

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เนื่องในวาระครบ 19 ปี แห่งการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที... >> อ่านต่อ


ประชุมร่วมกับกลุ่มใต้ร่มพระบารมี
พุธ 10 มกราคม 2567

         วันที่ 9 มกราคม 2567  ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะทำงาน ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงาน กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ในการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลไก การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย และงานบริการวิชาการที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ สร้างกลไกการติดตา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 34


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา