โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-22 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2016-06-22

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองและการเมืองภาคพลเมืองผู้นำกลุ่มองค์กรอำเภอบ้านธิ
พุธ 22 มิถุนายน 2559 / ข่าวบริการ

     วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นพลเมืองและการเมืองภาคพลเมืองผู้นำกลุ่มองค์กรอำเภอบ้านธิ โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล บันทึกภาพ พร้อมประมวลผลการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำพูน ในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็น เสวนา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้แก่ผู้นำท้อง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา