โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-30 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2020-01-30

สถช. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
พฤหัสบดี 30 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย ผศ.นทีชัย ผัสดี และบุคลากรสถาบันฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้หารือการจัดทำกรอบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมชุมชนผ่านโครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ทั้งระบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา