โลโก้เว็บไซต์ Dinner Talk ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ช่วงเสวนา) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

Dinner Talk ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ช่วงเสวนา)


Dinner Talk ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ช่วงเสวนา)