โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดโครงการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดโครงการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 862 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ได้จัดการนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษา ภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" การนำเสนอผลงานโครงการของนักศึกษา ภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยได้รับเกียรติจาก นายนคร สุวรรณกาศ ชอภ.8 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน น.ส.สวาท คำโพธา ผจก.ธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ด นายภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้บันทึกความร่วมมือร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ในการพัฒนาความรู้ เสริมภูมิปัญญา สร้างคุณค่าเศรษฐกิจชุมชน โดยปีนี้เป็นปีที่ 2  มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากให้กลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ที่กระจายอยู่ในทุกท้องถิ่น เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ของนักศึกษามาพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ      ในท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็ตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในการยกระดับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 โครงการประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารจากผัก-ผลไม้  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านท่ากว้าง ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาส้มสมุนไพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรริมวงปลาส้มสมุนไพร ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมกันตพัฒน์ บ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  4. โครงการ "ยกระดับชุมชนสันดอนรอม" กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกพุงปลาลำไย ตำบลสันดอนรอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สบู่-ยาหม่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนไช้ไม้เท้าขาว ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  6. โครงการเสริมสร้างเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม "ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าเม๊อะ" กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วเนาบ้านหนองอ้อ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  7. โครงการยกระดับชุมชนบ้านดอน สร้างการท่องเที่ยว (โฮมสเตย์) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ โดยมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ และมอบรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีม โครงการเสริมสร้างเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม "ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าเม๊อะ" กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถั่วเนาบ้านหนองอ้อ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการนำเสนอผลการดำเนินงานระดับประเทศต่อไป

ภาพ : หนึ่งฤทัย แสงใส, วรวิทย์ ณ วรรณมา
ข่าว : หนึ่งฤทัย  แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา